page setup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page setup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page setup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page setup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • page setup

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  định cấu hình trang

  toán & tin:

  sự đặt trang

  sự thiết lập trang