page-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • page-in

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chuyển trang

  ghi trang

  sự chuyển trang

  sự ghi trang (từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính)