pagedom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pagedom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pagedom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pagedom.

Từ điển Anh Việt

  • pagedom

    * danh từ

    căn phòng của các tiểu đồng, thị đồng