page-mode ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page-mode ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page-mode ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page-mode ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • page-mode ram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    RAM chế độ trang

    RAM trang