page-down key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page-down key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page-down key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page-down key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • page-down key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím xuống một trang