page swapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page swapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page swapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page swapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • page swapping

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tráo đổi trang