musk ox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musk ox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musk ox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musk ox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • musk ox

    large shaggy-coated bovid mammal of Canada and Greenland; intermediate in size and anatomy between an ox and a sheep

    Synonyms: musk sheep, Ovibos moschatus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).