mushroom wine sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom wine sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom wine sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom wine sauce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom wine sauce

    Similar:

    marchand de vin: brown sauce with mushrooms and red wine or Madeira

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).