mushroom anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom anchor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom anchor

    an anchor used for semipermanent moorings; has a bowl-shaped head that will dig in however it falls

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).