mushroom pimple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom pimple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom pimple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom pimple.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom pimple

    any of various fungi of the family Hypocreaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).