mushrooming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushrooming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushrooming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushrooming.

Từ điển Anh Việt

  • mushrooming

    * danh từ

    việc đi hái nấm