mushroom poisoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom poisoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom poisoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom poisoning.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom poisoning

    toxic condition caused by eating certain species of mushrooms (especially Amanita species)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).