mushroom-shaped cloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom-shaped cloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom-shaped cloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom-shaped cloud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom-shaped cloud

    Similar:

    mushroom: a large cloud of rubble and dust shaped like a mushroom and rising into the sky after an explosion (especially of a nuclear bomb)

    Synonyms: mushroom cloud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).