mushroom sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushroom sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushroom sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushroom sauce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mushroom sauce

    brown sauce and sauteed mushrooms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).