minimum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimum.

Từ điển Anh Việt

 • minimum

  /'miniməm/

  * danh từ, số nhiều minima /'miniməm/

  số lượng tối thiểu, mức tối thiểu, tối thiểu

  * tính từ

  tối thiểu

  minimum wages: lượng tối thiểu

  a minimum price: giá tối thiểu

  a minimum programme: cương lĩnh tối thiểu

 • Minimum

  (Econ) Giá trị tối thiểu.

  + Giá trị nhỏ nhất của một biến hay một hàm.

 • minimum

  cực tiểu

  improper m. cực tiểu không chân chính

  weak relative m. cực tiểu tương đối yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • minimum

  * kinh tế

  ít nhất

  lượng tối thiểu

  mức thấp nhất

  mức tối thiểu

  nhỏ nhất

  tối thiểu

  * kỹ thuật

  chì đỏ

  minium chì

  hóa học & vật liệu:

  chì tetroxit

  xây dựng:

  minium Pb304

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • minimum

  the smallest possible quantity

  Synonyms: lower limit

  Antonyms: maximum

  the point on a curve where the tangent changes from negative on the left to positive on the right

  Antonyms: maximum

  Similar:

  minimal: the least possible

  needed to enforce minimal standards

  her grades were minimal

  minimum wage

  a minimal charge for the service

  Antonyms: maximal, maximum