minimal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimal.

Từ điển Anh Việt

 • minimal

  /'miniml/

  * tính từ

  rất nhỏ li ti

  tối thiểu

 • minimal

  cực tiểu

  strong relative m. cực tiểu tương đối mạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • minimal

  * kỹ thuật

  nhỏ li ti

  toán & tin:

  cực tiểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • minimal

  the least possible

  needed to enforce minimal standards

  her grades were minimal

  minimum wage

  a minimal charge for the service

  Synonyms: minimum

  Antonyms: maximal, maximum