maximum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximum.

Từ điển Anh Việt

 • maximum

  /'mæksiməm/ (maxima) /'mæksimə/

  * danh từ số nhiều

  điểm cao nhất, cực điểm, cực độ, tối đa

  * tính từ

  cực độ, tối đa

 • Maximum

  (Econ) Giá trị cực đại.

  + Là giá trị lớn nhất của một hàm số hoặc của biến số.

 • maximum

  cực đại, giá trị lớn nhất

  absolute m. cực đại tuyệt đối, cực đại hoàn toàn

  improper m. cực đại không chân chính

  relative m. cực đại tương đối

  strong m. cực đại mạnh

  true m. cực đại chân thực, cực đại cốt yếu

  vrai m., v. max cực đại thực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maximum

  * kinh tế

  cực đại

  số lượng cực đại

  số lượng tối đa

  tối đa

  tối đại

  * kỹ thuật

  giá trị đỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maximum

  the largest possible quantity

  Synonyms: upper limit

  Antonyms: minimum

  the point on a curve where the tangent changes from positive on the left to negative on the right

  Antonyms: minimum

  Similar:

  utmost: the greatest possible degree

  he tried his utmost

  Synonyms: uttermost, level best

  maximal: the greatest or most complete or best possible

  maximal expansion

  maximum pressure

  Antonyms: minimal, minimum