maximum error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximum error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximum error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximum error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maximum error

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sai số giới hạn