maximum speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximum speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximum speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximum speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maximum speed

    * kỹ thuật

    tốc độ cực đại

    tốc độ tối đa

    vận tốc giới hạn

    xây dựng:

    tốc độ lớn nhất