minimal line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimal line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimal line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimal line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimal line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường cực tiểu