mineral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mineral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mineral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mineral.

Từ điển Anh Việt

 • mineral

  /'minərəl/

  * tính từ

  khoáng

  mineral oil: dầu khoáng

  (hoá học) vô cơ

  mineral acid: axit vô cơ

  * danh từ

  khoáng vật

  (thông tục) quặng

  (số nhiều) nước khoáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mineral

  * kinh tế

  khoáng vật

  quặng

  * kỹ thuật

  khoáng vật

  vô cơ

  y học:

  khoáng chất

  xây dựng:

  thuộc khoáng chất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mineral

  solid homogeneous inorganic substances occurring in nature having a definite chemical composition

  relating to minerals

  mineral elements

  mineral deposits

  composed of matter other than plant or animal

  the inorganic mineral world