mineral fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mineral fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mineral fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mineral fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mineral fiber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sợi khoáng

    xơ khoáng