mineral soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mineral soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mineral soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mineral soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mineral soil

    * kỹ thuật

    đất khoáng