mineral wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mineral wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mineral wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mineral wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mineral wood

    * kỹ thuật

    bông khoáng