mineral spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mineral spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mineral spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mineral spot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mineral spot

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bao bể khoáng vật

    đốm khoáng vật