liner tail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner tail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner tail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner tail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner tail

    * kinh tế

    tàu chợ