liner freighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner freighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner freighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner freighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner freighting

    * kinh tế

    sự thuê tàu chợ

    thuê tàu chợ