linerless cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linerless cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linerless cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linerless cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linerless cap

    * kinh tế

    nút không có đệm