liner sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner sheet

    * kỹ thuật

    băng đệm bít