liner carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner carriage

    * kinh tế

    vận tải hàng bằng tàu chợ