liner packer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner packer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner packer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner packer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner packer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    packê ống chống treo