liner paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner paper

    * kỹ thuật

    giấy lót