liner of a pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner of a pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner of a pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner of a pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner of a pump

    * kỹ thuật

    vỏ bơm