liner hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liner hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liner hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liner hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liner hanger

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giá treo ống hỏng