lavish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lavish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lavish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lavish.

Từ điển Anh Việt

 • lavish

  /'læviʃ/

  * tính từ

  xài phí, lãng phí, hoang toàng

  to be lavish in spending one's money: ăn tiêu lãng phí hoang toàng

  to live in lavish style: sống hoang toàng

  nhiều, quá nhiều

  to be lavish in (of) one's praise: khen ngợi quá nhiều lời

  * ngoại động từ

  tiêu xài hoang phí, lãng phí

  to lavish money upon one's pleasures: xài tiền hoang phí vào những thú vui

  cho nhiều, cho rộng rãi

  to lavish care and affection on one's children: nuông chiều con cái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lavish

  * kinh tế

  tiêu xài hoang phí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lavish

  expend profusely; also used with abstract nouns

  He was showered with praise

  Synonyms: shower

  very generous

  distributed gifts with a lavish hand

  the critics were lavish in their praise

  a munificent gift

  his father gave him a half-dollar and his mother a quarter and he thought them munificent

  prodigal praise

  unsparing generosity

  his unstinted devotion

  called for unstinting aid to Britain

  Synonyms: munificent, overgenerous, too-generous, unsparing, unstinted, unstinting

  characterized by extravagance and profusion

  a lavish buffet

  a lucullan feast

  Synonyms: lucullan, lush, plush, plushy