language extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

language extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm language extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của language extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • language extension

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mở rộng ngôn ngữ