instruction pointer register nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instruction pointer register nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instruction pointer register giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instruction pointer register.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instruction pointer register

    * kỹ thuật

    thanh ghi con trỏ lệnh

    thanh ghi địa chỉ lệnh