incremental repetitive loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incremental repetitive loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incremental repetitive loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incremental repetitive loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • incremental repetitive loading

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đặt tải lặp tăng dần

    tải trọng lặp tăng dần