glam up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glam up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glam up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glam up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glam up

    Similar:

    doll up: use special care in dressing, making-up, etc.

    She dolled herself up for the night out with her friends

    Synonyms: do up, pretty up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).