glamour stocks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glamour stocks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glamour stocks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glamour stocks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glamour stocks

    * kinh tế

    cổ phiếu ăn khách