giddy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giddy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giddy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giddy.

Từ điển Anh Việt

 • giddy

  /'gidi/

  * tính từ

  chóng mặt, choáng váng, lảo đảo

  to feel giddy: cảm thấy chóng mặt

  làm chóng mặt, làm choáng váng

  a giddy height: độ cao làm chóng mặt

  a giddy success: một thắng lợi làm chóng mặt

  nhẹ dạ, phù phiếm

  a giddy young girl: cô gái trẻ phù phiếm nhẹ dạ

  to play the giddy goat: làm những chuyện phù phiếm tầm phào; chơi nhảm mất thời giờ; lông bông

  * ngoại động từ

  làm chóng mặt, làm choáng váng

  * nội động từ

  chóng mặt, choáng váng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • giddy

  Similar:

  dizzy: having or causing a whirling sensation; liable to falling

  had a dizzy spell

  a dizzy pinnacle

  had a headache and felt giddy

  a giddy precipice

  feeling woozy from the blow on his head

  a vertiginous climb up the face of the cliff

  Synonyms: woozy, vertiginous

  airheaded: lacking seriousness; given to frivolity

  a dizzy blonde

  light-headed teenagers

  silly giggles

  Synonyms: dizzy, empty-headed, featherbrained, light-headed, lightheaded, silly