dizzy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dizzy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dizzy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dizzy.

Từ điển Anh Việt

 • dizzy

  /'dizi/

  * tính từ

  hoa mắt, choáng váng, chóng mặt; làm hoa mắt, làm choáng váng, làm chóng mặt

  cao ngất (làm chóng mặt...)

  quay tít, xoáy cuộn (làm chóng mặt)

  * ngoại động từ

  làm hoa mắt, làm chóng mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dizzy

  make dizzy or giddy

  a dizzying pace

  having or causing a whirling sensation; liable to falling

  had a dizzy spell

  a dizzy pinnacle

  had a headache and felt giddy

  a giddy precipice

  feeling woozy from the blow on his head

  a vertiginous climb up the face of the cliff

  Synonyms: giddy, woozy, vertiginous

  Similar:

  airheaded: lacking seriousness; given to frivolity

  a dizzy blonde

  light-headed teenagers

  silly giggles

  Synonyms: empty-headed, featherbrained, giddy, light-headed, lightheaded, silly