geographic range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geographic range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geographic range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geographic range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geographic range

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng địa lý