geographic factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geographic factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geographic factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geographic factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geographic factor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    yếu tố địa lý