gamma rays curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamma rays curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamma rays curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamma rays curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gamma rays curve

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường gamma