gamma distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamma distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamma distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamma distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gamma distribution

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phân phối gama

  điện tử & viễn thông:

  sự phân phối gamma