gamma-interferon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamma-interferon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamma-interferon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamma-interferon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gamma-interferon

    a form of interferon that is produced by T cells and macrophages; involved in the activation of phagocytes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).