gamma-transition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gamma-transition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gamma-transition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gamma-transition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gamma-transition

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự chuyển gama