fringe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fringe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fringe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fringe.

Từ điển Anh Việt

 • fringe

  /frindʤ/

  * danh từ

  tua (khăn quàng cổ, thảm)

  tóc cắt ngang trán (đàn bà)

  ven rìa (rừng...); mép

  (vật lý) vân

  interference fringe: vân giao thoa

  Newgate fringe

  râu chòm (dưới cằm)

  * nội động từ

  đính tua vào

  viền, diềm quanh

 • fringe

  vành, đường viền

  interference f. vành gia thoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fringe

  * kỹ thuật

  biên

  giao thoa

  mép

  rìa

  vân

  hóa học & vật liệu:

  đới vân

  cơ khí & công trình:

  ven

  giao thông & vận tải:

  vùng rìa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fringe

  one of the light or dark bands produced by the interference and diffraction of light

  Synonyms: interference fringe

  a social group holding marginal or extreme views

  members of the fringe believe we should be armed with guns at all times

  an ornamental border consisting of short lengths of hanging threads or tassels

  adorn with a fringe

  The weaver fringed the scarf

  decorate with or as if with a surrounding fringe

  fur fringed the hem of the dress

  Similar:

  periphery: the outside boundary or surface of something

  Synonyms: outer boundary

  outskirt: a part of the city far removed from the center

  they built a factory on the outskirts of the city

  bang: a border of hair that is cut short and hangs across the forehead