fringed orchis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fringed orchis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fringed orchis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fringed orchis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fringed orchis

    any of several summer-flowering American orchids distinguished by a fringed or lacerated lip

    Synonyms: fringed orchid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).